Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Ińsku Powiat Stargardzki

Nabór Opiekun Klubu Senior+ w Ińsku

Utworzono dnia 23.04.2021

Nabór na Opiekuna Klubu Senior + w Ińsku

 Kierownik  Ośrodka Pomocy Społecznej w Ińsku ogłasza nabór na stanowisko Opiekun Klubu Senior + w Ińsku

 I. Wymagania niezbędne:

1. Posiadanie obywatelstwa polskiego.

2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

3. Niekaralność za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

4. Nieposzlakowana opinia.

5. Dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku objętym naborem.

6. Wykształcenie: Wyższe - preferowane pedagogika lub praca socjalna, lub średnie – wymagane doświadczenie i staż pracy w placówkach opiekuńczych.

II. Wymagania dodatkowe:

1. Znajomość specyfiki pracy w placówkach pobytu dla seniorów.

2. Znajomość metod pracy z osobami starszymi.

 3. Umiejętność organizacji pracy.

4. Samodzielność, kreatywność, dyspozycyjność i pracowitość.

5. Odpowiedzialność, rzetelność, systematyczność, komunikatywność.

6. Odporność na stres.

7. Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. bezpośrednie prowadzenie zajęć i działalności Klubu "Senior+",
 2. prowadzenie niezbędnej dokumentacji m.in. dzienniki obecności, dzienniki zajęć,
 3. opracowywanie miesięcznych planów zajęć, zachowanie cykliczności prowadzonych zajęć,
 4. aktywizacja i integracja uczestników Klubu "Senior+,
 5. prowadzenie zajęć tematycznych z uczestnikami Klubu,
 6. organizacja i uczestnictwo w wyjazdach i imprezach Klubu,
 7. pobudzanie aktywności uczestników Klubu, wzmacnianie poczucia przynależności do społeczności lokalnej,
 8. prowadzenie kół zainteresowań,
 9. propagowanie zdrowego stylu życia,
 10. organizacja spotkań integracyjnych i międzypokoleniowych,
 11. dbałość o pomieszczenia i wyposażenie Klubu, w tym utrzymanie czystości,
 12. dbanie o zabezpieczenie mienia,
 13. przyjęcie odpowiedzialności za powierzone mienie w miejscu działania Klubu i z którego Klub korzysta.

 IV. Zakres odpowiedzialności:

 1. Prawidłowe i terminowe wykonywanie obowiązków.

 2. Przestrzeganie obowiązków, przepisów prawa w tym prawa wewnętrznego.

 V. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1. Wymiar czasu pracy – 1/2 etatu lub umowa-zlecenie w tym samym wymiarze czasu pracy.

2. Miejsce świadczenia pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Ińsku, Klub Senior +  w Ińsku,  zlokalizowany przy ul. Młynarskiej 18.

3. Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: maj 2021r.

VI. Wymagane dokumenty

1. List motywacyjny.

2. Życiorys zawodowy - CV .

3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

 4. Kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o odbyciu stażu pracy.

5. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.

6. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

7. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania konkursowego danych osobowych (potwierdzone własnoręcznym podpisem).

VII. Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub  drogą pocztową na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Ińsku ul. Boh. Warszawy 38, 73-140 Ińsko, z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko – Opiekun Klubu Senior + w Ińsku” w terminie do dnia  30 kwietnia 2021r. do godz. 14.00.  

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze jak również informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Ińsku oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej  w Ińsku.

Monika Dobrzaniecka - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ińsku

 

Zegar

Kalendarium

Sierpień 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 27

W poprzednim tygodniu: 27

W tym miesiącu: 0

W poprzednim miesiącu: 136

Wszystkich: 2745