Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Ińsku Powiat Stargardzki

Nabór- Pracownik socjalny

Utworzono dnia 21.01.2020

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ińsku

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracownicze – na zastępstwo

I.                   Nazwa i adres jednostki:  Ośrodek Pomocy Społecznej w Ińsku,                                                           

                                         ul. Bohaterów Warszawy 38, 73-140 Ińsko.

II.                Określenie stanowiska urzędniczego, na które odbywa się nabór: 

Pracownik socjalny – na zastępstwo, wymiar czasu pracy: pełny etat tj. 40 godzin tygodniowo;

 

III.             Wymagania niezbędne (konieczne), jakie musi spełniać osoba ubiegająca się  o zatrudnienie:

 

1.      Wykształcenie  uprawniające do wykonywania zawodu pracownik socjalny:

·         dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub

·         ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna lub

·         w okresie pomiędzy 1.10.2008 r. a 31.12.2013 r. rozpoczęcie i zakończenie studiów wyższych  o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub

·         otrzymanie przed 01.01.2007 r. dyplomu wyższej uczelni zawodowej o specjalności praca socjalna lub

·         otrzymanie do 01.01.2008 r. po ukończeniu szkoły policealnej dyplomu uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny  lub

·         ukończenie lub kontynuowanie przed 01.01.2008 r. studiów wyższych  o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie i uzyskanie dyplomu ukończenia tych studiów lub

·         ukończenie przed 01.05.2004 r. studiów wyższych na jednym z kierunków: pedagogika, psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne, socjologia lub

·         rozpoczęcie przed 01.05.2004 r. studiów wyższych licencjackich lub wyższych magisterskich na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia, i uzyskanie dyplomu ukończenia tych studiów lub

·         rozpoczęcie przed 01.05.2004 r. i ukończenie do dnia 31.10.2009 r. studiów wyższych magisterskich na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia,

2.      znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej;

3.       posiadanie obywatelstwa polskiego;

4.      korzystanie z pełni praw publicznych,  niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5.       posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku;

6.      prawo jazdy kat. B oraz samochód osobowy.

IV.  Wymagania dodatkowe:

1.  doświadczenie w pracy na stanowisku pracownika socjalnego,

2.  samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,

3.  umiejętność współpracy w zespole,

4. odporność na sytuacje stresowe,

V.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  1. praca socjalna
  2. dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej  oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,
  3. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiazywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań,
  4. pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji poradnictwa dotyczącego możliwości  rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie                       w uzyskaniu pomocy,
  1. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
  1. pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych,
  1. inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie  powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin,
  1. współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu lokalnych programów pomocy  społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia,
  1. przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, rozpoznawanie i ustalanie potrzeb klientów oraz  proponowanie optymalnej pomocy społecznej z uwzględnieniem możliwości Ośrodka,
  2. systematyczne nanoszenie wywiadów i decyzji w systemie informatycznym POMOST,

11.  zawieranie kontraktów socjalnych,

12.  realizacja projektów socjalnych

VI. Wymagane dokumenty:

1/ podpisany odręcznie list motywacyjny,

2/ podpisany odręcznie życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

3/ kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie,

4/ kserokopie świadectw pracy, poświadczone za zgodność z oryginałem, zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,

5/ kserokopie dokumentów, poświadczonych za zgodność z oryginałem, potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

6/ kserokopie dokumentów, poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem, poświadczające znajomość języka polskiego (dotyczy obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP),

7/ oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe opatrzone własnoręcznym podpisem oraz bieżącą datą,

8/ oświadczenie kandydata o posiadanej pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych opatrzone własnoręcznym podpisem oraz bieżącą datą,

9/ oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku referenta opatrzone własnoręcznym podpisem oraz bieżącą datą,

10/ spis wszystkich dokumentów zawartych w ofercie. 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i życiorys (CV) powinny być opatrzone podpisaną własnoręcznie klauzulą:

·         "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)". 

·         Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1260).

Aplikacja niezawierająca podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych lub zawierająca oświadczenie o wadliwej treści nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.

VII.           Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem, adresem zwrotnym i numerem telefonu kontaktowego oraz z dopiskiem „Nabór na stanowisko Pracownik socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ińsku, osobiście lub przesłać listownie na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ińsku, ul. Boh. Warszawy 38, 73-140 Ińsko

w terminie do dnia 31 stycznia 2020 roku do godz.15.00.

Za datę doręczenia dokumentów aplikacyjnych uważa się datę otrzymania dokumentów. Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane i podlegają zwrotowi.

8.       Dodatkowe informacje:

O poszczególnych etapach i czynnościach naboru będą informowani (telefonicznie lub drogą elektroniczną) wyłącznie kandydaci spełniający wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze, w ciągu 3 dni od daty upływu terminu składania dokumentów.

Informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona na stronie BIP.

 

Ińsko, dnia 20 stycznia 2020r.                                    Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ińsku

                                                                                                    Monika Dobrzaniecka

Zegar

Kalendarium

Sierpień 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 27

W poprzednim tygodniu: 27

W tym miesiącu: 0

W poprzednim miesiącu: 136

Wszystkich: 2745