Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Ińsku Powiat Stargardzki

Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1. Administratorem danych osobowych jest: Ośrodek Pomocy Społecznej w Ińsku z siedzibą: ul. Boh. Warszawy 38, 73-140 Ińsko, reprezentowany przez Kierownika. Z Administratorem można skontaktować się za pośrednictwem poczty e-mail: ops@insko.pl, telefonicznie: (91) 5621 023 lub osobiście w siedzibie Ośrodka. 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Beata Lewandowska, e-mail: iodo@iodopila.pl. 3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6, ust. 1, lit. C i e RODO – wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z: - Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej; - Ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów; - Ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci; - Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych; - Ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”; - Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów; - Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych; 4. Odbiorcami danych osobowych będą: a. będziemy udostępniać dane osobowe, wyłącznie wówczas jeśli będzie się to wiązało z realizacją uprawnienia bądź obowiązku wynikającego z przepisu prawa. OPS powierza również przetwarzanie danych osobowych określonej grupie podwykonawców. Zazwyczaj są to firmy informatyczne wspomagające działalność placówki od strony technicznej. 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 10 lat, licząc od dnia złożenia wniosku. 6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, klient jest zobowiązany przepisem prawa do ich podania. Konsekwencją niepodania danych będzie niemożność realizacji wniosku. 7. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane, stosowanie do art. 22 RODO, 8. Dane osobowe nie będą przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. 9. Klient OPS posiada: a. prawo dostępu do danych (art. 15 RODO) b. prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO) c. prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO) d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO) e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO) f. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (art. 77 RODO). 10. Klient nie posiada: a. prawa do przenoszenia danych (art. 20 RODO) – ponieważ przetwarzanie danych osobowych nie odbywa się na podstawie zgody lub umowy.

Zegar

Kalendarium

Sierpień 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny