Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Ińsku Powiat Stargardzki

Nabór - Asystent rodziny

Utworzono dnia 15.06.2021

Nabór kandydatów na wolne stanowisko

 Asystenta Rodziny

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ińsku

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko

Asystenta Rodziny

Do głównych zadań osoby, zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 • opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,
 • opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej,
 • udzielenie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
 • udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych,
 • udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych,
 • udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu wychowawczych z dziećmi,
 • wspieranie aktywności społecznej rodzin,
 • motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej,
 • motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych,
 • udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych,
 • podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,
 • prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,
 • współpraca z innymi pracownikami zaangażowanymi w proces wsparcia rodziny,
 • oraz innych czynności wynikających z realizacji Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.2018r. poz. 998).

Wymagania konieczne:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego oraz pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystanie  z pełni praw publicznych,
 • posiadanie wykształcenia wyższego na kierunku: pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie, praca socjalna lub
 • wykształcenia wyższego na dowolnym kierunku uzupełnionego szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje  co najmniej rocznym stażem pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust.3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz.U.2018r. poz. 998) o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
 • wykształceniem średnim i szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • osoba aplikująca nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,
 • osoba aplikująca wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego,
 • posiada stan zdrowia pozwalający na realizowanie powierzonych w ramach umowy zadań,
 • posiada dobrą znajomość przepisów prawa z zakresu: wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, prawa pracy, prawa rodzinnego.

Ponadto od kandydata na stanowisko asystenta rodziny, w związku z zadaniami które będą mu powierzone oczekuje się znajomości przepisów prawnych oraz cech takich jak:

 • wysoka kultura osobista,
 • znajomość obsługi komputera i programów biurowych,
 • łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odporność na stres,
 • umiejętność podejmowania decyzji,
 • odpowiedzialność,
 • asertywność,
 • rzetelność, systematyczność,
 • komunikatywność i otwartość,
 • umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys (CV),
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje zawodowe oraz staż pracy,
 • oświadczenie lub kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie i ukończony 18 rok życia,
 • oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz że władza rodzicielska nie jest kandydatowi zawieszona ani ograniczona,
 • oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny w przypadku, gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego,
 • podpisana klauzula o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Jednocześnie oświadczam, iż zgodnie z art.4 ust.11 RODO udzielam zgody dobrowolnie, oraz że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie.”

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • wymagane dokumenty aplikacyjne: CV (życiorys) powinny być własnoręcznie podpisane i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Jednocześnie oświadczam, iż zgodnie z art.4 ust.11 RODO udzielam zgody dobrowolnie, oraz że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie.”
 • aplikacje należy składać w zamkniętych kopertach osobiście bądź pocztą na adres Ośrodka Pomocy Społecznej w Ińsku, ul. Boh. Warszawy 38,  w terminie do dnia 28 czerwca 2021r. do godz. 16:00,  z opisem: „Oferta na stanowisko asystenta rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ińsku”. Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie (decyduje data wpłynięcia do siedziby jednostki) lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane;
 • o terminie rozmowy kwalifikacyjnej i jej wyniku osoby ubiegające się o zatrudnienie na stanowisku asystenta rodziny zostaną poinformowane telefonicznie.
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (91) 5621 023 od poniedziałku do piątku w godzinach  : od 13.00 do 15.30.
 • Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej  www.insko.naszops.pl oraz na tablicy informacyjnej w OPS Ińsko (budynek Urzędu Miejskiego).

Dodatkowe informacje:

 • praca asystenta będzie wykonywana w ramach umowy na czas określony w wymiarze pełnego etatu, zadaniowego czasu pracy (oznacza możliwość pracy w godzinach przedpołudniowych i wieczornych oraz w dni ustawowo wolne od pracy, również w weekendy).
 • Przewidywana data rozpoczęcia zatrudnienia: 1 lipca 2021r.
 • systematyczne wizyty w miejscu zamieszkania rodzin objętych wsparciem.
 • praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego na terenie gminy, w której praca ta jest prowadzona, a ponadto asystent rodziny nie może prowadzić postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez OPS w Ińsko.
 • Asystent rodziny, wykonując czynności w ramach swoich obowiązków, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.
 • Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%.
 • Oferowane stanowisko pracy nie jest stanowiskiem urzędniczym w związku z czym nie ma zastosowania procedura naboru i rozstrzygnięcia konkursowego.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ińsku

Monika Dobrzaniecka

Zegar

Kalendarium

Sierpień 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 27

W poprzednim tygodniu: 27

W tym miesiącu: 0

W poprzednim miesiącu: 136

Wszystkich: 2745